Sopimusehdot

Hotelli Vihannonkulma majoituspalvelun sopimusehdot

1. OSAPUOLET JA EHTOJEN SOVELTAMISALA

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan majoituspalvelun tarjoamiseen.
Tehdessään varauksen asiakas (jäljempänä ”Asiakas”) sitoutuu noudattamaan näitä yleisiä sopimusehtoja.

Kun Asiakas on tehnyt varauksen, vahvistaa palveluntarjoaja (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) varauksen tiedot toimittamalla kirjallisen varausvahvistuksen.
Palveluita ostava Asiakas voi olla yksityishenkilö (kuluttaja-asiakas) tai yritys (elinkeinoharjoittaja). Mikäli näiden sopimusehtojen suomenkielinen ja englanninkielinen versio ovat eriäviä tai keskenään ristiriidassa, suomenkielinen sopimusteksti on ratkaiseva.

2. MÄÄRITELMÄT

Näissä sopimusehdoissa käytetyillä termeillä on seuraava merkitys:

Palveluntarjoaja – Majoituskohteen omistaja tai taho, jolla on hallintaoikeus majoituskohteeseen ja tarjoaa majoituskohdetta vuokralle.

Asiakas – Yksityishenkilö tai yritys, joka solmii palveluntarjoajan kanssa näissä ehdoissa tarkoitetun majoitustapahtumaa koskevan sopimuksen.

Majoituskohde – Kiinteistö, muu rakennus tai asunto, jota käytetään kokonaan tai osittain asumiseen, vapaa-ajan viettoon tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen.

Majoitustapahtuma – Etukäteen sovittu ajanjakso, minkä aikana asiakas ja/tai vieras majoittuu majoituskohteessa sopimuksen mukaista vuokraa vastaan.

Vieras – Majoituskohteessa majoitustapahtuman aikana aikaansa viettävä Asiakkaan vastuulla oleva henkilö/henkilöt.

3. VARAUSEHDOT

Varaus on mahdollista tehdä puhelimitse, sähköpostitse tai varausjärjestelmän kautta. Asiakkaan tulee olla 18 vuotta täyttänyt luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö.
Varauksen yhteydessä Asiakkaan tulee ilmoittaa varaukseen vaaditut tiedot, kuten yhteystiedot, vieraiden määrä, saapumis- ja lähtöajankohta sekä maksutapa.
Majoituskohteen ilmoitettuun vuokraan eli hintaan sisältyy Majoituskohteen käyttöoikeus etukäteen varatulle ajalle, Majoituskohteen esittelyssä kuvattujen kalusteiden, laitteiden ja irtaimiston käyttö sekä normaalit käyttökulut, kuten kohtuullinen veden, sähkön ja kaasun käyttö. Majoituskohteen ominaisuudet, mukavuudet ja Vieraiden enimmäismäärä ilmoitetaan varaustapahtuman
yhteydessä. Mikäli Majoitustapahtumaan sisältyy muita veloitettavia palveluita tai tuotteita, näiden hinnat ilmoitetaan erikseen.

4. MAKSUEHDOT

Majoitustapahtumasta maksettava vuokran suuruus ilmoitetaan varauksen yhteydessä. Verkkokauppavarausta tehdessään Asiakkaan tulee suorittaa koko vuokrasumma. Sähköposti- ja puhelinvarauksissa Asiakkaalle lähetetään sähköinen lasku ja maksulinkki. Lasku on maksettava eräpäivään mennessä viitenumerolla.
Mahdollinen varausmaksu vähennetään lopullisesta kokonaisvuokran hinnasta. Mikäli varausta tai sen osaa ei ole maksettu eräpäivään mennessä, arvioidaan tällaista Asiakkaan tekemänä varauksen perumisena kohdan 7. mukaisesti. Lisäksi Palveluntarjoajalla on oikeus viivästyskorkoon korkolain mukaisesti.

Maksupalvelutarjoaja
Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle.
Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
https://www.paytrail.com/kuluttaja/maksupalveluehdot

5. MAJOITUSTAPAHTUMAN AIKANA

Majoituskohteen avainten/pääsykoodin saamisesta, sekä sisään- ja uloskirjautumisajoista ilmoitetaan varauksen yhteydessä. Asiakas ei saa luovuttaa Majoituskohteen avainta/pääsykoodia eikä Majoituskohdetta ulkopuolisille tahoille eikä vuokrata sitä edelleen. Majoituskohdetta saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, joka on ilmoitettu varaustapahtuman yhteydessä. Asiakkaan on hoidettava Majoituskohdetta huolellisesti. Asiakas vastaa siitä, että kaikki Majoituskohteessa
oleskelevat henkilöt eli Vieraat noudattavat tätä sopimusta ja Majoituskohteen käyttöä
koskevia ehtoja ja järjestyssääntöjä. Asiakas ja Vieraat ovat velvollisia noudattamaan lakia, yleisiä hyviä tapoja sekä kaikkia Majoituskohteen sääntöjä vierailunsa aikana. Tupakointi on kielletty kaikissa sisätiloissa.

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Majoitustapahtuma Asiakkaasta tai Vieraista johtuvista painavista syistä. Majoitustapahtuma on oikeus keskeyttää, mikäli Asiakas tai Vieras syyllistyy järjestyshäiriöihin tai rikkoo olennaisella tavalla näitä sopimusehtoja, Majoituskohteen sääntöjä tai Palveluntarjoajalla on muulla tavoin merkittävä peruste epäillä henkilöiden tai omaisuuden olevan vaarassa.

Majoitustapahtuman päättämisestä tulee ilmoittaa välittömästi Asiakkaalle. Näissä tapauksissa Palveluntarjoaja ei ole korvausvelvollinen käyttämättä jääneestä Majoitustapahtuman ajasta. Jos Asiakas keskeyttää Majoitustapahtuman ja poistuu Majoituskohteesta ennen vuokra-ajan päättymistä, käyttämättä jääneeltä ajalta ei makseta hyvitystä, eikä hän ole oikeutettu maksunpalautukseen. Lisäksi mikäli Asiakas saapuu Majoituskohteeseen myöhässä tai ei saavu lainkaan, käyttämättä
jääneeltä ajalta ei makseta korvausta eikä Asiakas ole oikeutettu maksunpalautukseen.

6. MAJOITUSTAPAHTUMAN PÄÄTTYMINEN

Asiakkaan ja Vieraiden tulee poistua Majoituskohteesta viimeistään sovittuna ajankohtana. Asiakkaan velvollisuus on huolehtia oman irtaimistonsa mukaan ottamisesta ja jättää Majoituskohde siistiin kuntoon. Asiakkaan on huolehdittava, että ovet lukitaan Majoituskohteesta lähtiessä ja tekniset laitteet ovat sammutettu asianmukaisesti.

7. VARAUKSEN PERUMINEN TAI MUUTTAMINEN

Kuluttaja-asiakkaan on mahdollista perua Majoitustapahtuma veloituksetta, mikäli Majoitustapahtuman alkuun on enemmän kuin 1 vuorokautta. Tällöin Palveluntarjoaja palauttaa mahdollisen varausmaksun. Mikäli Asiakas peruuttaa varauksensa tämän aikarajan jälkeen ilman painavaa syytä, Palveluntarjoajalla on oikeus veloittaa Majoituspalvelun vuokra kokonaisuudessaan. [Peruutus tulee tehdä kirjallisesti.] Asiakas voi peruuttaa Majoitustapahtuman varauksen [sähköpostitse]. Palveluntarjoaja voi perua Palvelun ylivoimaisen esteen (force majeure) aiheuttamiin syihin perustuen.

8. VASTUUT

Asiakkaan vastuu Asiakas on vastuussa tahallaan tai huolimattomuudellaan aiheuttamistaan vahingoista, jotka hän tai Vieras aiheuttaa Majoituskohteelle tai sen irtaimistolle. Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava Palveluntarjoajalle Majoituskohteen tai siihen kuuluvan irtaimiston vahingoittumisesta. Asiakkaan tulee reklamoida Majoituskohteen mahdollisesta puutteesta tai virheestä Palveluntarjoajalle
niin pian kuin mahdollista virheen tai puutteen havaitsemisesta. Palveluntarjoajalla on ensisijainen oikeus korjata Majoituskohteen virhe tai puute kohtuullisessa ajassa sen reklamoinnista ennen hinnanalennusta. Palveluntarjoajan vastuu Palveluntarjoaja ei ole korvausvelvollinen Asiakkaan tai Vieraan omistamalle ja Majoituskohteessa säilytetylle irtaimistolle aiheutuneista vahingoista esimerkiksi murron seurauksena, ellei tällainen vahinkotapahtuma johdu Palveluntarjoajan tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta. Ylivoimainen este (force majeure) Palveluntarjoaja eikä Asiakas ole vastuussa omien sopimusvelvoitteiden täyttämättä jäämisestä siltä
osin, kun se johtuu ylivoimaisesta esteestä (force majeure). Ylivoimaisena esteenä pidetään tapahtumaa, joka estää tai tekee kohtuuttoman vaikeaksi velvoitteiden täyttämisen määräajassa. Tällaisia ovat muun muassa sota, kapina, pandemia, epidemia, luonnonmullistus, yleinen energianjakelun tai liikenteen keskeytyminen, häiriöt yleisissä tietoliikenneyhteyksissä, työtaistelutoimenpiteet, tulipalo,
viranomaisen asettama oleellinen rajoitus tai muu yhtä merkittävä, epätavallinen, ennakoimaton ja osapuolesta riippumaton syy. Palveluntarjoaja ei vastaa myöskään sen käyttämän alihankkijan virheestä tai viivästyksestä, joka on aiheutunut ylivoimaisesta esteestä. Ilmoitamme ylivoimaisesta esteestä mahdollisimman pian sen
jälkeen, kun este on tullut tietoomme.

9. TIETOSUOJA

Varauksessa Asiakkaan tulee ilmoittaa varaukseen vaaditut henkilötiedot. Käsittelemme henkilötietoja Majoitustapahtuman toteuttamiseksi, kuten Asiakkaiden yhteydenti näiden ehtojen, tietosuojaselostepidon ja laskutuksen mahdollistamiseksi. Käsittelemme tietoja huolellisesti ja turvallisesen ja tietosuojaa koskevan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

10. SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISU

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintasäännöt. Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan mahdolliset riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa, ellei pakottavasta sääntelystä toisin johdu.

Kuluttajan erityisoikeudet

Mikäli erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa asia kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi https://www.kuluttajariita.fi/fi/. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan
https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta/.
Jos riita koskee verkossa ostettua palvelua, voit tehdä valituksen myös EU:n verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin
(ODR) kautta.

IN ENGLISH

HOTEL VIHANNONKULMA ACCOMMODATION TERMS AND CONDITIONS

Ota
yhteyttä

Autamme ilomielin

Jos haluat varata Hotelli Vihannonkulman yksitystilaisuutta varten tai keskustella majoitukseesi liittyvistä henkilökohtaisista tarpeistasi, ota yhteyttä.